Logopeda

mgr Małgorzata Szybalska – logopeda, pedagog specjalny, oligofrenopedagog

Głównym celem terapii logopedycznej dzieci i młodzieży z autyzmem,  z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi jest rozwijanie mowy oraz umiejętności komunikacji z otoczeniem w sposób werbalny jak   i   pozawerbalny.  Prowadząc zajęcia  stosuję różnorodne metody logopedyczne oraz pedagogiczne.  Pracuję na wielu płaszczyznach.W przypadku dzieci niemówiących są to: wywoływanie mowy, programowanie rozwoju językowego, praca nad rozumieniem i ekspresją mowy oraz kształtowanie deficytowych funkcji odpowiedzialnych  za mowę. Wykorzystuję min. elementy Metody Krakowskiej, Globalnej nauki czytania G.Domana, Terapię reki, komunikację alternatywną i wspomagającą, masaż logopedyczny, ćwiczenia  rytmizujące, oddechowe, słuchowe, fonacyjne oraz usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych. Kompleksowość odziaływań  wynika z faktu, że wraz z zaburzeniami mowy współwystępują zaburzenia zachowania, komunikacji, funkcji słuchowych, wzrokowych oraz kinestetyczno-ruchowych. Terapia dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.Odbywa się   w przyjaznej atmosferze z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych,w które  wyposażony jest gabinet. Odziaływaniem terapeutycznym objęci są  uczniowie przedszkola i wszystkich szkół wchodzących w skład ośrodka oraz dzieci uczestniczące  w zajęciach  organizowanych  w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.