SOSW Centrum Autyzmu w Niemienicach - 40 lat minęło

Laboratoria Przyszłości

Aktywna Tablica

OSE

Archiwalana strona

ePUAP

BIP

 

Deklaracja Dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności dotyczy tylko strony podmiotowej http://www.soswniemienice.pl/ Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego SOSW Centrum Autyzmu w Niemienicach http://www.soswniemienice.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2007r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01-08-2019r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

*część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wygląd

Dokładamy  wszelkich starań aby witryna http://www.soswniemienice.pl/, była dostępna dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię i oprogramowanie. Dzięki zastosowaniu B-Accessibility(ikona w prawym górnym rogu strony:   Zmniejsz-Powiększ- Kontrast-Jasne MENU- Szary- Reset Kontrast-Keyboard Navigation-Odnośniki Linki).Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Serwis  został stworzony zgodnie ze standardami W3C oraz WCAG2.0 w oparciu o mechanizmy ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do publikowanych treści.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 04-02-2021. Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny. Osobą do kontaktu jest dyrektor placówki mgr Małgorzata Spychaj, koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Sylwia Dragan. Kontaktować  można  się także  dzwoniąc   na   numer   telefonu : 15 8692815

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach

Niemienice 95

27-580 Sadowie

 

Deklaracja dostępności - dostępność architektoniczna

INFORMACJE OGÓLNE:

Opis dostępności nieruchomości:

Wejście do SOSW Centrum Autyzmu w Niemienicach znajduje się na poziomie Zero, z łagodnym  najazdem dla wózków dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe , otwierają się na zewnątrz, mają odpowiednią szerokość dla wózków inwalidzkich oraz innych urządzeń niezbędnych do poruszania się dla osób niepełnosprawnych.  Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości.


Dla bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych , w budynku znajdują się odblaskowe strzałki informacyjne, które w razie braku prądu, pożaru lub innych nieszczęśliwych wypadków wskazują kierunki dróg ewakuacyjnych.


Prawo do wstępu z psem asystującym na teren całej jednostki jest zapewniony.

W najbliższym czasie zaplanowane  jest oznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność informacyjna:

Każda osoba może kontaktować się  z pracownikami SOSW Centrum Autyzmu w Niemienicach przez: telefon 15 8692815, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Nie ma możliwości wykorzystania zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje.

Osoby niesłyszące mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w jednostce będą mogły skorzystać z pomocy tłumacza migowego w terminie wyznaczonym przez interesanta po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby na adres email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W budynkach nie znajdują się urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, w tym pętla indukcyjna, system FM, system IR lub system Bluetooth. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Podstawa Prawna:

1) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

2) Decyzja wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiająca wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego,

3) Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego "Deklaracji Dostępności” opublikowana przez Ministerstwo Cyfryzacji – wersja  1.5 uwzględnia zmiany z 11.02.2020 r.

Z dniem 01.02.2021 strona została dostosowana do standardów WCAG2.1. w związku z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów

 

 

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.